Data wpisu: 13.06.2022
Zdjęcie do wpisu Praktyki Zawodowe we Włoszech

W projekcie Erasmus + uczestniczyło w rym roku 5 uczniów z klasy III uczących się w w technikum architektury krajobrazu. Opiekunem uczniów i jednocześnie współkoordynatorem projektu była pani mgr. inż. Katarzyna Matusik – Kapuściak nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu. W kolejnej edycji projektu ERASMUS+- jesień 2022 r. – weźmie udział 36 uczniów technikum architektury krajobrazu i technikum budownictwa. W tym roku miejscem realizacji stażu była firma Futuro e Progresso Associazione di pramocione sociale we Włoszech w miejscowości Abano Terme. Staż odbył się w terminie 22.05- 4.06. 22r. Dzięki odbyciu stażu uczniowie zdobyli doświadczenie i nabyli nowych umiejętności związane z wykonywanym zawodem. Miedzy innymi uczniowie mieli możliwość urządzać i pielęgnować obiekty architektury krajobrazu, przeprowadzać prace miernicze w terenie, zapoznać się z metodami produkcji roślin ozdobnych , pielęgnacją zieleni na polach golfowych, a także nauczyć się obsługi i konserwacji urządzeń stosowanych w pielęgnacji pól golfowych. Celem projektu było nabycie przez uczestników stażu umiejętności kreatywnego podejścia do problemów i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie urządzania terenów zieleni, oraz właściwej uprawy i ochrony roślin. Główne założenia i cele projektu zostały w pełni zrealizowane podczas stażu. Projekt przyniósł spodziewane rezultaty, którymi były wszelkie umiejętności nabyte przez uczestników stażu, jak również zmiany mentalnościowe oraz podniesienie umiejętności związanych z gotowością do wszelkich modyfikacji, samodzielnego podejmowania decyzji, szybkiego przystosowywania się do nowego otoczenia dzięki kreatywności i innowacyjnemu podejściu do zadań. Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do rozwoju osobistego uczniów, zmotywowało młodzież do dalszej nauki oraz wpłynęło pozytywnie na rozwój takich cech osobowych jak asertywność oraz komunikatywność, zwiększając w ten sposób ich aktywność i w przyszłości konkurencyjność na rynku pracy. Projekt dążył również do zwiększania kreatywności i innowacyjności na poziomie kształcenia podstawowego i szkolenia poprzez wspieranie zdobywania kompetencji o charakterze ogólnym i zawodowym- co również udało się osiągnąć. Oprócz wymiernych korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie uczniowie poznali kulturę i zwyczaje innych narodowości. Zwiedzili Weronę, Wenecję oraz Padwę. Wyjazd wpłynął na integrację grupy, wzmocnił jej wrażliwość i tolerancję narodowościową. Dla większości uczniów była to również możliwość wyjazdu za granicę.
Gratulujemy uczestnikom udziału w praktykach.
ZS w Brniu