Data wpisu: 23.09.2022
Zdjęcie do wpisu TRWA REKRUTACJA DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU DĄBROWSKIEGO

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu w związku z realizacją projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego”. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014 -2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, ogłasza nabór uczestników do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacyjnym oraz o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych i złożenia ich w biurze projektu pod adresem:
Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, 33-210 Olesno, Breń 3 od pn. – pt. w godzinach od 08.00 do 14.00

Zgłoszenia dziecka do placówki dokonują rodzice/opiekuni prawni składając formularz rekrutacji oraz wymagany komplet dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną (Oświadczenia, Zaświadczenia, Kserokopie).
Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie od 26.09.2022r. do 03.10.2022 w biurze projektu lub wysłać na adres biura projektowego za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: swietlicadt@interia.pl

 

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych i szkół licealnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Zajęcia w Placówce odbywać będą się od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 19:00. W ramach zajęć w Placówce Uczestnicy Projektu będą mieć zapewnione:
a) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się – kompetencja porozumiewania się w języku ojczystym, języku obcym, kompetencji matematycznych i informatycznych,
b) zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, obywatelskie, w tym wyjazdowe warsztaty połączone z edukacją ekologiczną na terenie parku narodowego, wyjazdowe warsztaty wiedzy o społeczeństwie w Warszawie,
c) warsztaty w zakresie kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów
d) warsztaty dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne,
e) warsztaty z zarządzania budżetem domowym i bycia świadomym konsumentem,
f) warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i zdrowego żywienia,
g) warsztaty z zakresu arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii,
h) wyżywienie.

Siedziba Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego: CENTRUM POLONII OŚRODEK KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W BRNIU – 33-210 Olesno, Breń 1

Realizator Projektu zapewnia transport Uczestników Projektu

DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU, UDZIAŁ W NIM JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia

2. Regulamin rekrutacji